Informácie o spracúvaní osobných údajov

V tejto časti nášho webu Vás informujeme o tom, ako spoločnosť Pegis s.r.o. so sídlom v Žiline podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov postupuje pri spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb, na aké účely a v akom rozsahu tieto osobné údaje zhromažďuje a spracúva. Nižšie uvedené informácie o ochrane údajov sa vzťahujú na všetky spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva spoločnosť Pegis s.r.o. a to v rámci poskytovania našich služieb, poskytovania našej webovej stránky, v mobilných aplikáciách a v rámci externých online prezentácií, ako sú naše profily na sociálnych sieťach.

Ako získavame osobné údaje

Na našej webovej stránke pegis.sk získavame osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

Kontaktný formulár: Na našej webovej stránke pegis.sk máme kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť záujem o naše služby alebo nás kontaktovať s otázkami. Pri vyplňovaní tohto formulára nám môžete poskytnúť svoje osobné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a prípadne aj informácie o Vašom záujme o nehnuteľnosť.

Prihlásenie k odberu noviniek alebo upozornení: Ak sa rozhodnete prihlásiť k odberu noviniek alebo upozornení prostredníctvom e-mailu, požiadame Vás o Váš e-mail a prípadne ďalšie údaje, ktoré nám umožnia poskytnúť Vám relevantné informácie.

Cookies a sledovacie technológie: Na našej webovej stránke pegis.sk môžeme používať cookies a podobné technológie na zhromažďovanie určitých údajov o Vás. Tieto údaje môžu zahŕňať IP adresu, typ prehliadača, informácie o zariadení a používaní webovej stránky.

Sociálne médiá: Ak sa rozhodnete prepojiť sa s nami prostredníctvom sociálnych médií, môžeme získať určité informácie o Vás z Vášho sociálneho média – profilu, podľa nastavení súkromia Vášho účtu.

Získavanie osobných údajov na našej webovej stránke pegis.sk sa vždy vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a s Vaším vedomím a súhlasom, ak je to potrebné. Vaše osobné údaje používame iba na účely, pre ktoré boli získané, a neposkytujeme ich tretím stranám bez Vášho súhlasu, pokiaľ to nie je potrebné na plnenie našich záväzkov voči Vám alebo na základe zákonných povinností.

Dotknuté osoby

Dotknutými osobami sú používatelia – návštevníci webových stránok spoločnosti Pegis s.r.o., používatelia našich služieb.

 

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Táto webstránka pegis.sk zhromažďuje a spracováva osobné údaje typu:

mená, kontaktné údaje (e-mailové adresy, telefónne čísla), údaje o obsahu (napr. textový vstup, fotografie, videá). údaje o zmluve (napr. predmet zmluvy, termín, kategória zákazníka) a iné relevantné informácie potrebné na poskytovanie služieb a komunikáciu s používateľmi / dotknutými osobami.

Účel zhromažďovania a spracovania osobných údajov

Osobné údaje sa zhromažďujú pre účely komunikácie s dotknutými osobami, spracovanie objednávok, poskytovanie informácií o produktoch a službách, riešenie reklamácií a poskytovanie podpory zákazníkom, správa užívateľských účtov, kontaktné požiadavky. Tieto údaje sa môžu použiť aj na štatistické a analytické účely pre našu spoločnosť Pegis s.r.o. s cieľom zlepšiť nami poskytované služby.

Vaše osobné údaje budú uložené iba na čas nevyhnutne potrebný na splnenie účelu, pre ktorý boli získané. Po dosiahnutí tohto účelu budú Vaše osobné údaje buď vymazané alebo anonymizované, pokiaľ neexistuje žiadny iný právny dôvod na ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a v súlade s dobou, ktorú stanovujú príslušné právne predpisy, vrátane doby archivácie. Vo všeobecnosti sa osobné údaje uchovávajú najdlhšie 10 rokov od ukončenia obchodného vzťahu a vzájomného vysporiadania všetkých záväzkov medzi Vami a spoločnosťou Pegis s.r.o. pri dodržaní zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Právny základ

1. Súhlas:

Dotknutá osoba udelila súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero špecifikovaných účelov.

2. Plnenie zmluvy:

Osobné údaje sú zhromažďované a spracované za účelom plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonávanie predzmluvných opatrení, ktoré sa prijímajú na žiadosť dotknutej osoby.

3. Oprávnený záujem:

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu, pričom právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa webstránky spoločnosti Pegis s.r.o., zodpovednej osoby alebo tretej strany. pokiaľ neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.  Oprávnený záujem je spravidla založený na našich podnikateľských a obchodných záujmoch.

4. Zákonná povinnosť

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa spoločnosť Pegis s.r.o..

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov na webovej stránke pegis.sk môžu byť nasledujúce subjekty:

Interné oddelenia a zamestnanci: Osobné údaje môžu byť poskytnuté zamestnancom alebo interným oddeleniam webstránky, ktorí ich potrebujú na vykonávanie svojich pracovných úloh a povinností súvisiacich s poskytovaním služieb alebo správou webstránky.

Externí poskytovatelia služieb: Príjemcom osobných údajov môžu byť aj externé spoločnosti alebo jednotlivci, ktorí poskytujú služby webstránke, alebo našej spoločnosti Pegis s.r.o. ako napríklad správa webovej stránky, hosting, spracovanie platby, marketingové aktivity alebo poskytovanie podpory zákazníkom. Tieto spoločnosti musia dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky a ochranu osobných údajov.

Zdieľanie s tretími stranami: Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s dôveryhodnými tretími stranami, ako sú dodávatelia služieb, ktorí nám pomáhajú poskytovať určité funkcie webstránky. Takéto tretie strany sú viazané na ochranu vašich osobných údajov a môžu ich používať iba na účely, ktoré sú stanovené v dohode s nimi.

Affiliate partneri: Ak má webstránka partnerstvá s inými spoločnosťami alebo má program partnerskej spolupráce, osobné údaje môžu byť zdieľané so súvisiacimi partnermi alebo affiliates, aby bolo možné vykonať príslušné aktivity, ako je odosielanie zliav, propagácia produktov alebo poskytovanie príležitostí na cross-selling.

Právne orgány a inštitúcie: V niektorých prípadoch môže byť potrebné poskytnúť osobné údaje právnym orgánom, súdom, inštitúciám alebo orgánom zodpovedným za presadzovanie zákona, ak je to požadované v súlade s platnými právnymi predpismi.

Iné prípady zdieľania: Osobné údaje môžu byť zdieľané s inými stranami v prípade fúzie, akvizície, restrukturalizácie alebo iných podobných udalostí, kde prebieha prenos alebo zlúčenie podnikov alebo aktív.

Dôležité je zabezpečiť, že príjemcovia osobných údajov sú viazaní na zmluvné podmienky, ktoré zaručujú primeranú ochranu osobných údajov a že sú povinní dodržiavať príslušné zákony o ochrane osobných údajov.

Bezpečnosť údajov: Sme zaviazaní k zabezpečeniu Vašich osobných údajov proti neoprávnenému prístupu, zneužitiu, stratám alebo poškodeniu. Používame primerané fyzické, technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov.

 

Poučenie o právach dotknutých osôb a ich uplatnení

Právo na informácie: Máte právo byť informovaní o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, na aký účel ich zhromažďujeme, ako dlho ich uchovávame a kto je príjemcom týchto údajov. Máte tiež právo byť informovaní o svojich ostatných právach týkajúcich sa spracovania osobných údajov v spoločnosti Pegis s.r.o..

Právo na prístup: Máte právo požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracovávame. Poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje zhromažďujeme a spracovávame a na aký účel.

Právo na opravu: Ak sú Vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

Právo na výmaz: V určitých situáciách máte právo požiadať o výmaz Vašich osobných údajov. Toto právo však nie je absolútne a môže byť obmedzené platnými právnymi predpismi alebo v prípadoch, keď je spracovanie Vašich údajov potrebné na splnenie právnych povinností alebo oprávnených záujmov.

Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo nás požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v určitých situáciách, napríklad ak spochybňujete presnosť údajov alebo ak namietate proti spracovaniu.

Právo na prenosnosť údajov: V prípadoch, keď spracovávame Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, môžete mať právo požiadať o prenos Vašich údajov do inej organizácie vo formáte, ktorý je strojovo čitateľný.

Právo na odvolanie súhlasu: Ak sme získali Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovania pred odvolaním.

Právo podať sťažnosť: Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že spracovanie Vašich osobných údajov porušuje platné právne predpisy.

Upozorňujeme, že niektoré práva môžu byť obmedzené v súlade s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami. Sme povinní dodržiavať príslušné zákony o ochrane osobných údajov a zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov.

Ak chcete uplatniť tieto práva alebo ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracovania osobných údajov na našej webovej stránke pegis.sk, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných informácií, ktoré sú uvedené na našej webovej stránke.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Get started with your account

to save your favourite homes and more

I agree to the Terms of Use and Zásady ochrany osobných údajov
Powered by Estatik