Poistenie nehnuteľnosti  a domácnosti

Súčastne s ostatnými službami Vám ponúkame aj poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Z našej strany ide o bezplatné sprostredkovanie tejto služby.

Môžete prostredníctvom nás uzavrieť poistenie bytu, domu, chaty, ale aj podnikatešských priestorov, poistenie domácnosti, zodpovednosti.

Rozhodli ste sa uzavrieť poistenie ?

Najskôr je potrebné si premyslieť čo chcete poistiť, proti akým rizikám, na akú poistnú sumu a v neposlednom rade akú čiastku ste ochotný platiť za poistku poisťovni.

Ponúkame Vám pomoc pri uzatváraní poistnej zmluvy a zároveň poistku môže uzavrieť priamo u NÁS.

Pracujeme ako odborný finančný sprostredkovateľ pre spoločnosť Universal maklérsky dom, a.s. poskytujúcu komplexné finančné služby, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001 a patrí medzi TOP 5 maklérskych spoločností.

Vďaka tejto spolupráci Vám vieme ponúknuť poistenie u takmer všetkých poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu.

Teraz by sme Vám chceli poskytnúť pár základných informácii k poisteniu, ktoré súvisí s nehnuteľnosťami, ktoré patrí do skupiny neživotného poistenia.

V podstate neživotné poistenie slúži na náhradu vzniknutej škody v dôsledku náhodných udalostí a živelných udalostí na majetku. Predovšetkým ide o poistenie : budov ( stavieb ), domácnosti, zodpovednosti za škodu, motorových vozidiel, cestovné,… .

Poistením preberá na seba poisťovňa riziko, ktoré by inak niesla poistená osoba. Ak ste poistený a takáto škoda nastane v priebehu trvania poistenia, tak poisťovňa Vám vyplatí poistné plnenie. Na aké poistné udalosti a v akej výške bude poistné plnenie záleží od dohodnutých podmienok v poistnej zmluve.

Treba si uvedomiť, že poistenie je zmluvný vzťah, pričom na jednej strane je poistník / poistený , ktorý je poistený a platí poistné a na druhej strane je poisťovňa, ktorá poistné prijíma a za to preberá na seba riziko, že v prípade vzniku poistnej udalosti v súlade s dohodnutými poistnými podmienkami vyplatí poistné plnenie.

Najbežnejšie druhy krytia sú :

  1. Poistenie nehnuteľnosti : ide o ochranu nehnuteľnosti určených na bývanie ( domov, bytov, chát, vedľajších stavieb, atď… ) pred živelnými udalosťami ( povodne, záplavy, …. ), vodovodnými škodami, krádežami a ďalšími škodami.

  2. Poistenie domácnosti : na rozdiel od poistenia nehnuteľnosti chráni hnuteľné veci v domácnosti ako je elektronika, nábytok, oblečenie, osobné veci, umelecké diela, … .

  3. Poistenie zodpovednosti : poskytuje ochranu Vašej osobe ak prichádza ku škodám, ktoré spôsobíte inej osobe na jej majetku alebo zdraví. Ide napr. o poistenie :

Zodpovednosti za škodu v domácnosti – poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené poistenou osobou ako aj na osoby žijúce s poisteným v spoločnej domácnosti a to aj na škody mimo adresy miesta poistenia.

Ďalej je to poistenie Zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti, Zodpovednosti zamestnanca za škodu vzniknutú pri výkone povolania.

  1. Cestovné poistenie : podľa výberu poskytuje poistenie počas cestovania, vrátane krytia liečebných nákladov, straty batožiny, storna cesty a iných rizík.

  2. Auto poistenie : toto poistenie kryje riziká spojené s vlastníctvom a prevádzkou motorových vozidiel. Ide hlavne o havarijné poistenie a povinne zmluvné poistenie.

  3. Poistenie právnej ochrany : poskytuje krytie nákladov na právne poradenstvo a právne konania.

  4. Ďalšie druhy neživotného poistenia : existujú ďalšie druhy krytia, ktoré zobrazujú konkrétne potreby ako je napr. poistenie domácich miláčikov, poistenie predĺženej záruky, poistenie náhrobných pomníkov, poistenie bicyklov, … .

Toto bol stručný prehľad k poisteniu neživotnému, ktoré sa spája s nehnuteľnosťami. Pokiaľ by ste sa chceli z tejto oblasti dozvedieť viac, alebo ste sa rozhodli uzavrieť poistenie, tak nás neváhajte kontaktovať a my Vám radi poradíme a spoločne namodelujeme poistenie k Vašej spokojnosti.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Get started with your account

to save your favourite homes and more

I agree to the Terms of Use and Zásady ochrany osobných údajov
Powered by Estatik